strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Karta Dużej Rodziny Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Cele projektu

Ogólnym celem projektu systemowego "Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec"jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej Gminy Żywiec. Uczestnicy projektu rekrutowani są spośród beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu z grup o wysokim poziomie deficytów intrapsychicznych i interpersonalnych utrudniających im funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Jak wynika z danych ośrodka pomocy społecznej zebranych przez pracowników socjalnych dominującymi problemami klientów są: zjawisko bezrobocia, ograniczone możliwości aktywizacji w związku z brakiem zaplecza pomocowego w opiece nad dziećmi, problemy osobiste takie jak: niskie poczucie własnej wartości, zjawisko przemocy, uzależnień, niezaradność, deficyt umiejętności samodzielnego zaspakajania potrzeb, brak umiejętności intrapsychicznych oraz interpersonalnych w poruszaniu się na rynku pracy, nieumiejętność korzystania z zasobów własnych i otoczenia w celu aktywizacji zawodowej, brak nawyków zdrowego stylu życia i racjonalnego gospodarowania czasem i przejmowanie nieprawidłowych wzorców z rodzin generacyjnych.


nasz plakat

nasza ulotka


Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej Gminy Żywiec. Cele szczegółowe projektu to:
- ułatwienie dostępu klientów do form aktywnej integracji zawodowej,
- wzrost umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe,
- zwiększenie poziomu kompetencji społecznych, edukacyjnych i zawodowych klientów pomocy społecznej,
- nabycie umiejętności podnoszących poziom samodzielności funkcjonowania w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym,
- konstruktywne rozwiązywanie problemów życiowych, uczenie profilaktyki zdrowego stylu życia, racjonalnego gospodarowania czasem,
- ukazywanie prawidłowych wzorców rodzinnych i nie powielanie dysfunkcyjnych schematów rodzin generacyjnych,
- objęcie działaniami otoczenia w tym zapewnienie opieki nad dziećmi uczestników projektu na czas trwania zajęć.


e-mail projektu pokl@mops-zywiec.pl

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego