strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Dział księgowości

Do zadań Działu księgowości należy w szczególności prowadzenie:
1) analitycznej i syntetycznej księgowości w ujęciu kosztowym, finansowym i zadaniowym za pomocą programów komputerowych,
2) obsługi księgowej funduszy celowych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
3) ewidencji księgowej środków trwałych (w tym umarzanie środków trwałych),
4) obsługi kasowej MOPS,
5) nadzoru nad przestrzeganiem przyznanych limitów w zakresie realizacji budżetu przez dysponentów,
6) nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji planu finansowego świadczeń pomocy społecznej,
7) realizacji płatności dotyczących działalności MOPS, m.in. przy użyciu bankowości internetowej (rejestracja rachunków, przesyłanie do dysponentów, terminowość płatności),
8) spraw dotyczących należności MOPS (wystawianie rachunków, prowadzenie korespondencji z wierzycielami),
9) inwentaryzacji aktywów i pasywów MOPS,
10) bieżącej archiwizacji oraz przechowywania wykazu zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na trwałym nośniku informatycznym zgodnie z ustawą o rachunkowości,
11) przygotowywanie planów wydatków jednostek organizacyjnych i działów Ośrodka w ujęciu zadaniowym,
12) przygotowywanie planów wydatków Ośrodka w ujęciu finansowym,
13) przygotowywanie zmian planów w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta,
14) przygotowywanie informacji dla Skarbnika Miasta dotyczących zmian planów finansowych,
15) przygotowywanie wniosków o zmianę planów do Burmistrza Miasta,
16) sporządzanie analiz i prognozowanie wydatków na podstawie analiz dysponentów i własnych,
17) przygotowywanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych,
18) obsługa informatyczna programów dotyczących planów,
19) sporządzanie list płac, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
20) prowadzenie kartotek ewidencji wynagrodzeń pracowników,
21) prowadzenie spraw podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników MOPS i podopiecznych,
22) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w ramach gospodarki finansowej MOPS.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego