strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Dział pomocy środowiskowej

Dział pomocy środowiskowej jest komórką organizacyjną złożoną z pracowników socjalnych. Prowadzi on działalność w zakresie pracy socjalnej, poradnictwa, działalności pomocowej oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi.
Do zadań Działu należy:

1) Prowadzenie indywidualnych spraw w zakresie świadczeń pomocy społecznej:
przyjmowanie wniosków o pomoc,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji wynikającej z wywiadu i wymaganej do przyznania określonego rodzaju świadczeń oraz koniecznej do ustalenia właściwej formy pracy socjalnej,
sporządzanie planów pomocy przy współudziale osób zainteresowanych w oparciu o obowiązujące przepisy,

2) Prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi oraz stałe poszukiwanie nowych form pracy socjalnej, w tym m. in.:
- pomoc w uporządkowaniu problemów rodziny i zaplanowanie działań mających na celu rozwiązanie tych problemów,
- motywowanie klientów do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich problemów,
- udzielanie wsparcia,
- kierowanie, łączenie klientów z placówkami, organizacjami, instytucjami zajmującymi się specjalistyczną pomocą,
- pomoc w wykorzystaniu możliwości, uprawnień klientów, rzecznictwo na rzecz podopiecznych,
- działania edukacyjne mające na celu zwiększenie umiejętności społecznych podopiecznych,
- towarzyszenie w załatwianiu różnych spraw,
- podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających,
- tworzenie, realizacja i nadzór nad realizacją programów zaspakajających potrzeby społeczności lokalnych,
- sporządzanie oceny, diagnozy oraz długofalowego planu pomocy społecznej,
- zawieranie porozumień z klientami oraz ocena ich realizacji,


3) Ustalanie i realizacja polityki pomocy społecznej prowadzonej przez Ośrodek:
a) rozeznanie potrzeb środowiska, jego zasobów i deficytów,
b) sporządzanie analiz, opinii na podstawie tego rozeznania,
4) Przeprowadzanie wywiadów, opinii na zlecenie innych organów upoważnionych do występowania o ich sporządzenie,
5) Udzielanie informacji i porad dotyczących świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego