strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Fundusz alimentacyjny

Dział pomocy środowiskowej jest komórką organizacyjną złożoną z pracowników socjalnych. Prowadzi on działalność w zakresie pracy socjalnej, poradnictwa, działalności pomocowej oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Do zadań Działu należy:

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1) Prowadzenie spraw dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego
a) Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
b) Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
c) Rozliczanie kwartalne świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami,
d) Rozpatrywanie odwołań od decyzji w tym zakresie,
e) Prowadzenie analizy przyznanych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
f) Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2) Współpraca z komornikami Sądów Rejonowych i Sądem Okręgowym w zakresie:
a) Spraw dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych,
3) Udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4) Prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni), w tym:
a) przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
b) współpraca z PUP w zakresie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
c) występowanie do prokuratury z wnioskami o ściganie za przestępstwo uchylania się od świadczeń alimentacyjnych, w przypadku braku współpracy dłużnika alimentacyjnego,
d) kierowanie do Starosty Powiatu wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
e) współpraca z komornikami sądowymi oraz sądem w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych,
f) współpraca z innymi organami właściwymi wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego.

3. Przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywanie ich do Działu księgowości i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Przechowywanie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Administrowanie systemami informatycznym obsługującym realizację świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego