strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Karta Dużej Rodziny Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Karta Duzej Rodziny - informacje ogólne

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Karta Dużej Rodziny realizowana jest przez Gminę Żywiec na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832).

Cel programu:
Podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych zarówno przez właściwych ministrów jak
i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny:

1. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywająca w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).

2a. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia wymagania, o których mowa w ust.2b.

2b. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się:
a) w szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) w szkole wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
c) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku, dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Jak przystąpić do programu?

1. Wypełnij wniosek (Formularz wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu w informacji o Karcie Dużej Rodziny oraz w siedzibie MOPS w Żywcu ul. Zamkowa 10 pok.27).

2. Przygotuj oryginały lub odpisy dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku.

3. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl)

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

a) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic miał, lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci - oświadczenie do pobrania pod wzorem wniosku;
b) w przypadku małżonka rodzica nieposiadającego numeru PESEL - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
c) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia nieposiadającego numeru PESEL - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
d) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce - oświadczenie do pobrania pod wzorem wniosku
e) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności:
- w wieku poniżej 18 roku życia - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
f) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka a w przypadku dzieci poniżej 18 roku życia oświadczenie opiekuna - oświadczenie do pobrania pod wzorem wniosku;
g) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oświadczenie do pobrania pod wzorem wniosku;

4. Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa powyżej, należy złożyć (celem weryfikacji) w Miejskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu - Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną (w godz. od 7.30 do 15.00) ul. Zamkowa 10, II p. pok. 27.

5. Wniosek może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Odbiór kart

1. Przy składania wniosku pracownicy biura powiadomią o przybliżonym terminie odbioru kart.

2. Karty mogą być odebrane przez członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.

Strony internetowe, na których zamieszczony jest wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym:

http://www.mpips.gov.pl/
w zakładce Karta Dużej Rodziny https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu
Żywiec ul. Zamkowa 10
Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną, II p. pok. 27, tel. 33 475-70-02

Pliki do pobrania

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej ZKDR-01
Zniżki KDR
Klauzula Karta Dużej Rodziny 20019
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej ZKDR-03
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego