strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Regulamin organizacyjny


ZARZĄDZENIE NR 9/2008
KIEROWNIKA MOPS W ŻYWCU
z dnia 30 listopada 2008 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu

Działając na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu wprowadza się regulamin organizacyjny określający zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu.

§ 1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową Gminy Żywiec wykonującą zadania własne i zlecone gminy, a także inne zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminy, z zakresu pomocy społecznej, oraz wynikające z innych przepisów oraz zadania, które mogą być powierzone przez Radę Miejską w Żywcu i Burmistrza Miasta Żywca w ramach ich kompetencji. Ośrodek wykonuje swoje zadania w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 2
1. Kierownik kieruje w ramach zwykłego zarządu Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
2. Kierownik jest zatrudniany przez Burmistrza Miasta Żywca.
3. Kierownik Ośrodka w szczególności:
1) Podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność,
2) Zarządza Ośrodkiem i zapewnia wykonywanie jego zadań,
3) Ustala strukturę organizacyjną oraz zasady organizacji pracy,
4) Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej:
a) na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żywca do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gmin,
b) w zakresie zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta Żywca (na podstawie stosownych upoważnień),
c) na podstawie innych ustaw,
5)Prowadzi postępowania dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wydaje decyzje administracyjne w zakresie
świadczeń rodzinnych,
6)Wydaje decyzje administracyjne w sprawach dodatku mieszkaniowego,
7)Prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydaje decyzje administracyjne w tych sprawach,
8)Podejmuje decyzje w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
9)Podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania pracowników i ich wynagradzania, w sprawach nagród i kar,
10)Zatwierdza szczegółowe plany wydatkowania środków przeznaczonych na świadczenia społeczne dla osób uprawnionych oraz na utrzymanie i rozwój zaplecza, w tym środków na wynagrodzenia dla pracowników, środków na inwestycje oraz na utrzymanie obiektów i ich wyposażenie,
11)Składa coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej w Żywcu z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej,
12)Określa dodatkowe zadania dla komórek organizacyjnych Ośrodka w formie poleceń służbowych.

§ 3
1.Zastępca Kierownika zastępuje Kierownika Ośrodka w czasie jego nieobecności.
2. Zastępca Kierownika prowadzi sprawy pracownicze i organizacyjne, kancelaryjne i zamówienia publiczne.
3. Do zadań z zakresu spraw pracowniczych należy:
1) sprawy osobowe, w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
a)polityką personalną MOPS,
b)prognozowaniem i planowaniem zatrudnienia (rekrutacja, selekcja, dobór kadr),
c)angażowaniem, zwalnianiem, przeszeregowaniem, wnioskowaniem o wyróżnienia i odznaczenia, opiniowaniem pracowników,
d)udzielaniem urlopów, zwolnień od pracy, delegacji oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu,
e)planowaniem kariery zawodowej,
f)prowadzeniem akt osobowych pracowników,
g)kontrolą przestrzegania ustalonego w ośrodku czasu pracy i porządku,
h)statystyką i sprawozdawczością dotyczącą spraw pracowniczych,
i)wnioskami dotyczących przejścia pracowników na emeryturę lub rentę,
j)szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji pracowników,
k)realizacją rocznych planów kształcenia, doskonalenia kwalifikacji pracowników,
l)organizacją wewnątrzzakładowych szkoleń zawodowych,
m)praktykami zawodowymi.

2) Sprawy organizacyjne, w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
a) opracowaniem projektów regulaminów i instrukcji,
b) opracowywaniem projektów zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych Kierownika MOPS, uchwał i upoważnień, nadzór nad terminowością wykonania poleceń służbowych,
c) przygotowywaniem umów-zleceń, umów o dzieło z osobami fizycznymi, w zakresie spraw merytorycznych działu,
d) prowadzeniem ewidencji zarządzeń i poleceń,
h) przeglądaniem i informowaniem o przepisach prawnych (Dz. U., Monitory),
i) prowadzeniem ewidencji kontroli i protokołów pokontrolnych kontroli zewnętrznych,
j) zamawianiem, prowadzeniem rejestru i wydawaniem pieczątek,

3) Zamówienia publiczne, w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
a) przygotowywaniem projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów w sprawach zamówień publicznych, prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
b) prawidłową pod względem formalnoprawnym organizacją przetargów,
c) sprawdzaniem dokumentacji związanej z przetargiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) sporządzaniem protokołów i dokumentacji związanej z obsługą komisji przetargowej,
e) sporządzaniem sprawozdań związanych z zamówieniami publicznymi,
f) prowadzeniem rejestru zamówień publicznych.

4. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw pracowników MOPS do wykonywania zadań wydawanych przez Kierownika Ośrodka.
5. Prowadzenie wykazu upoważnień pracowników MOPS wydawanych przez Burmistrza Miasta.

§ 4
1. Dział pomocy środowiskowej jest komórką organizacyjną złożoną z pracowników socjalnych. Prowadzi on działalność w zakresie pracy socjalnej, poradnictwa, działalności pomocowej oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi.
2. Do zadań Działu należy:
1) Prowadzenie indywidualnych spraw w zakresie świadczeń pomocy społecznej:
a)przyjmowanie wniosków o pomoc,
b)przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji wynikającej z wywiadu i wymaganej do przyznania określonego rodzaju świadczeń oraz koniecznej do ustalenia właściwej formy pracy socjalnej,
c)sporządzanie planów pomocy przy współudziale osób zainteresowanych w oparciu o obowiązujące przepisy,
2) Prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi oraz stałe poszukiwanie nowych form pracy socjalnej, w tym m. in.:
a)pomoc w uporządkowaniu problemów rodziny i zaplanowanie działań mających na celu rozwiązanie tych problemów,
b)motywowanie klientów do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich problemów,
c)udzielanie wsparcia,
d)kierowanie, łączenie klientów z placówkami, organizacjami, instytucjami zajmującymi się specjalistyczną pomocą,
e)pomoc w wykorzystaniu możliwości, uprawnień klientów, rzecznictwo na rzecz podopiecznych,
f)działania edukacyjne mające na celu zwiększenie umiejętności społecznych podopiecznych,
g)towarzyszenie w załatwianiu różnych spraw,
h)podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających,
i)tworzenie, realizacja i nadzór nad realizacją programów zaspakajających potrzeby społeczności lokalnych,
j)sporządzanie oceny, diagnozy oraz długofalowego planu pomocy społecznej,
k)zawieranie porozumień z klientami oraz ocena ich realizacji,


3) Ustalanie i realizacja polityki pomocy społecznej prowadzonej przez Ośrodek:
a) rozeznanie potrzeb środowiska, jego zasobów i deficytów,
b) sporządzanie analiz, opinii na podstawie tego rozeznania,
4) Przeprowadzanie wywiadów, opinii na zlecenie innych organów upoważnionych do występowania o ich sporządzenie,
5) Udzielanie informacji i porad dotyczących świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych.

§ 5
1. Dział profilaktyki i opieki nad rodziną jest komórką organizacyjną złożoną z pedagogów, psychologów, terapeutów, konsultantów realizujących swoją pracę w formie specjalistycznych usług skierowanych na rodziny, a także osoby uzależnione i członków rodzin takich osób.
2. Do zadań Działu należy w szczególności:
a) prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
b) prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
c) prowadzenie indywidualnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
d) prowadzenie programów szkolnych dla dzieci i młodzieży opracowanych i dostosowanych do potrzeb konkretnej grupy,
e) prowadzenie indywidualnych spotkań dla dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców,
f) prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i wychowawców,
g) prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla profesjonalistów,
h) prowadzenie telefonu zaufania,
i) prowadzenie działań na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin,
j) prowadzenie mediacji w indywidualnych sprawach rodzinnych,
k) organizowanie i prowadzenie innych działań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

§ 6
1. Dział opieki nad chorym w domu jest komórką organizacyjną złożoną z pielęgniarek i opiekunek zapewniających opiekę nad osobami długotrwale chorymi i niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania.
2. Do zadań działu należy:
a) organizowanie opieki nad chorym w miejscu zamieszkania,
b) nadzorowanie prawidłowego wykonania usług opiekuńczych,
c) rozliczanie czasu pracy osób wykonujących usługi opiekuńcze,
d) naliczanie odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze,
e) przygotowywanie danych statystycznych do sprawozdań z zakresu realizacji usług opiekuńczych.

§ 7
1. Dział księgowości. Do zadań Działu księgowości należy w szczególności prowadzenie:
1) analitycznej i syntetycznej księgowości w ujęciu kosztowym, finansowym i zadaniowym za pomocą programów komputerowych,
2) obsługi księgowej funduszy celowych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
3) ewidencji księgowej środków trwałych (w tym umarzanie środków trwałych),
4) obsługi kasowej MOPS,
5) nadzoru nad przestrzeganiem przyznanych limitów w zakresie realizacji budżetu przez dysponentów,
6) nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji planu finansowego świadczeń pomocy społecznej,
7) realizacji płatności dotyczących działalności MOPS, m.in. przy użyciu bankowości internetowej (rejestracja rachunków, przesyłanie do dysponentów, terminowość płatności),
8) spraw dotyczących należności MOPS (wystawianie rachunków, prowadzenie korespondencji z wierzycielami),
9) inwentaryzacji aktywów i pasywów MOPS,
10) bieżącej archiwizacji oraz przechowywania wykazu zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na trwałym nośniku informatycznym zgodnie z ustawą o rachunkowości,
11) przygotowywanie planów wydatków jednostek organizacyjnych i działów Ośrodka w ujęciu zadaniowym,
12) przygotowywanie planów wydatków Ośrodka w ujęciu finansowym,
13) przygotowywanie zmian planów w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta,
14) przygotowywanie informacji dla Skarbnika Miasta dotyczących zmian planów finansowych,
15) przygotowywanie wniosków o zmianę planów do Burmistrza Miasta,
16) sporządzanie analiz i prognozowanie wydatków na podstawie analiz dysponentów i własnych,
17) przygotowywanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych,
18) obsługa informatyczna programów dotyczących planów,
19) sporządzanie list płac, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
20) prowadzenie kartotek ewidencji wynagrodzeń pracowników,
21) prowadzenie spraw podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników MOPS i podopiecznych,
22) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w ramach gospodarki finansowej MOPS.

§ 8
I. Do zadań Działu świadczeń z zakresu świadczeń pomocy społecznej należy w szczególności:
1) Przyjmowanie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji klientów pomocy społecznej,
2) Przygotowywanie i zatwierdzanie decyzji w sprawach o świadczenie pomocy społecznej w systemie
POMOST, oraz przygotowywanie ich do wysyłki,
3) Tworzenie list wypłat świadczeń i przekazywanie ich do Działu księgowości,
4) Przygotowywanie list świadczeń rzeczowych i pieniężnych i dekretacji z programu POMOST,
5) Organizowanie, realizacja i rozliczanie świadczeń realizowanych w sklepie,
6) Przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami list wypłat świadczeń z pomocy społecznej,
7) Rozpatrywanie odwołań od wydawanych decyzji,
8) Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizacji świadczeń pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Do zadań Działu świadczeń z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych:
1) Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne,
2) Zlecanie przeprowadzenia wywiadów w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych,
3) Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
4) Rozpatrywanie odwołań od wydawanych decyzji,
5) Udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych,
6) Prowadzenie analizy przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych.

2. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1) Prowadzenie spraw dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego
a)Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
b)Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
c)Rozliczanie kwartalne świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami,
d)Rozpatrywanie odwołań od decyzji w tym zakresie,
e)Prowadzenie analizy przyznanych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
f)Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2) Współpraca z komornikami Sądów Rejonowych i Sądem Okręgowym w zakresie:
a)Spraw dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych,
3) Udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4) Prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni), w tym:
a)przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
b)współpraca z PUP w zakresie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
c)występowanie do prokuratury z wnioskami o ściganie za przestępstwo uchylania się od świadczeń alimentacyjnych, w przypadku braku współpracy dłużnika alimentacyjnego,
d)kierowanie do Starosty Powiatu wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
e)współpraca z komornikami sądowymi oraz sądem w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych,
f)współpraca z innymi organami właściwymi wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego.

3. Przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywanie ich do Działu księgowości i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Przechowywanie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Administrowanie systemami informatycznym obsługującym realizację świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 9
1. Do zadań Referatu dodatków mieszkaniowych należy w szczególności:
1)Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych w oparciu o przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
2)Rozpatrywanie odwołań od wydawanych decyzji,
3)Prowadzenie analiz przyznanych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
4)Przygotowywanie list wypłat dodatków mieszkaniowych, przekazywanie ich do Działu księgowości i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5)Przechowywanie dokumentacji z zakresu dodatków mieszkaniowych,
6)Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizacji dodatków mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7)Administrowanie systemem informatycznym obsługującym realizację dodatków mieszkaniowych.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego