strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Statut

UCHWAŁA NR XXVII/207/2016

RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żywcu, stanowiący załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XLVII/337/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie:

zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Greń


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/207/2016

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 października 2016 r.STATUT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Żywcu


Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu, zwany dalej "MOPS", jest samodzielną jednostką

organizacyjną Miasta Żywca powołaną Uchwałą Nr XVII/54/90 Miejskiej Rady Narodowej w Żywcu z dnia

25 kwietnia 1990 roku w sprawie: utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pomocy

społecznej w Żywcu.

2. MOPS nie posiada osobowości prawnej i działa w formie wyodrębnionej jednostki budżetowej

podlegającej organom Gminy Żywiec.

3. Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Burmistrz Miasta Żywca.

4. MOPS działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działań MOPS.

5. Siedzibą MOPS jest Miasto Żywiec, a terenem działania obszar administracyjny Miasta Żywca.


Rozdział 2.

Cele i zadania MOPS

 

§ 2. 1. Celem MOPS jest:


1) podejmowanie działań mających na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości

i uprawnienia,

2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach

odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia i integracji

ze środowiskiem.

 

2. Do zadań MOPS z zakresu pomocy społecznej należy:

1) realizacja zadań własnych i zadań zleconych i powierzonych gminie na podstawie ustawy o pomocy

społecznej i innych właściwych aktów prawnych oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego

wskazanych do realizacji przez MOPS, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał

Rady Miejskiej oraz zarządzeń lub upoważnień Burmistrza Miasta Żywca.

3. Przedmiotem działalności MOPS jest realizacja zadań:

1) wynikających z ustawy o pomocy społecznej,


2) wynikających z innych ustaw w tym:

a) udzielanie wsparcia ze środków publicznych osobom i rodzinom, które z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i innych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, godzącej w podstawy ich egzystencji i godności człowieka,

b) zapewnienie opieki i pomocy mieszkańcom miasta, którzy nie mogą przezwyciężyć trudności życiowych

wykorzystując własne środki materialne, możliwości i uprawnienia, przyznawanie i wypłacanie

świadczeń przewidzianych ustawami,

c) udzielanie wsparcia osobom potrzebującym poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, fachowego

poradnictwa, w szczególności prawnego i psychologicznego,

d) praca socjalna na rzecz osób i rodzin, ukierunkowana na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do

funkcjonowania w społeczeństwie,

e) prowadzenie ośrodków wsparcia, tworzenie mieszkań chronionych oraz innych form pomocy społecznej

o charakterze lokalnym służącym przeciwdziałaniu instytucjonalizacji, mających na celu utrzymanie

osoby w jej środowisku,


f) analiza potrzeb i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, dodatki

mieszkaniowe.

§ 3. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej MOPS realizuje we współdziałaniu i współpracy

z działającymi na terenie Miasta instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołem i związkami

wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i innymi osobami

prawnymi.

2. MOPS przy realizacji zadań współpracuje również z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu gminy.

3. MOPS współdziała w zakresie realizacji zadań z samorządem wojewódzkim i powiatowym oraz

administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań.


Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie MOPS


§ 4. 1. MOPS kieruje i reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za jego działalność Kierownik MOPS.

2. Kierownika MOPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Żywca.


3. Kierownik MOPS działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Żywca,

które określają jego uprawnienia i kompetencje.

4. Kierownik MOPS wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy

społecznej należących do właściwości Gminy, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza

Miasta Żywiec. Na wniosek Kierownika MOPS Burmistrz Miasta Żywiec może upoważnić inne osoby do

wydawania decyzji administracyjnych.

5. Kierownik MOPS jest upoważniony do reprezentowania Miasta Żywca przed sądami powszechnymi,

administracyjnymi, jak również przed innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania MOPS oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. Kierownik MOPS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MOPS.

7. Kierownik ustala organizację wewnętrzną MOPS w formie regulaminu organizacyjnego, wydaje

zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe.


Rozdział 4.

Gospodarka finansowa MOPS


§ 5. 1. MOPS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych

w ustawie o finansach publicznych.


2. MOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.


3. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest plan dochodów i wydatków.

4. MOPS gospodaruje wydzielonym mu majątkiem, stanowiącym część mienia komunalnego, zapewnia

jego ochronę i zarządza nim zgodnie z przeznaczeniem.


Rozdział 5.

Postanowienia końcowe


§ 6. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.


2. Statut MOPS uchwala Rada Miejska w Żywcu.

3. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego