strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Świadczenia rodzinne

Do zadań Działu świadczeń z zakresu świadczeń pomocy społecznej należy w szczególności:
1) Przyjmowanie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji klientów pomocy społecznej,
2) Przygotowywanie i zatwierdzanie decyzji w sprawach o świadczenie pomocy społecznej w systemie POMOST, oraz przygotowywanie ich do wysyłki,
3) Tworzenie list wypłat świadczeń i przekazywanie ich do Działu księgowości,
4) Przygotowywanie list świadczeń rzeczowych i pieniężnych i dekretacji z programu POMOST,
5) Organizowanie, realizacja i rozliczanie świadczeń realizowanych w sklepie,
6) Przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami list wypłat świadczeń z pomocy społecznej,
7) Rozpatrywanie odwołań od wydawanych decyzji,
8) Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizacji świadczeń pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Do zadań Działu świadczeń z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych:
1) Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne,
2) Zlecanie przeprowadzenia wywiadów w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych,
3) Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
4) Rozpatrywanie odwołań od wydawanych decyzji,
5) Udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych,
6) Prowadzenie analizy przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych.

2. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1) Prowadzenie spraw dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego
   a) Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
   b) Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
   c) Rozliczanie kwartalne świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami,
   d) Rozpatrywanie odwołań od decyzji w tym zakresie,
   e) Prowadzenie analizy przyznanych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
   f) Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2) Współpraca z komornikami Sądów Rejonowych i Sądem Okręgowym w zakresie:
   a) Spraw dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych,
3) Udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4) Prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni), w tym:
   a) przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
   b) współpraca z PUP w zakresie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
   c) występowanie do prokuratury z wnioskami o ściganie za przestępstwo uchylania się od świadczeń alimentacyjnych, w przypadku braku współpracy dłużnika alimentacyjnego,
   d) kierowanie do Starosty Powiatu wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
   e) współpraca z komornikami sądowymi oraz sądem w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych,
   f) współpraca z innymi organami właściwymi wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego.

3. Przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywanie ich do Działu księgowości i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Przechowywanie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Administrowanie systemami informatycznym obsługującym realizację świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego